AUTOS - Automobilių mėgėjų klubas
AUTOS - Automobilių mėgėjų klubas

Visuomeninės organizacijos “Autos” klubas”

Į S T A T A I

1.     Bendrosios nuostatos
1.1. Visuomeninė organizacija “Autos” klubas, toliau vadinama “Klubas”, – tai Lietuvos Respublikos piliečių savanoriškas susivienijimas, sudarytas bendriems narių poreikiams ir tikslams, kurie nėra priešingi Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams, tenkinti bei įgyvendinti. Klubas steigiamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Visuomeninių organizacijų įstatymu bei kitais visuomeninių organizacijų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.
1.2. Klubas yra juridinis asmuo nuo jo įregistravimo dienos, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Jis turi atsiskaitomąsias sąskaitas ir savarankišką balansą. Klubas turi savo antspaudą, firminį blanką, kitus rekvizitus. Klubas atsako už savo prievoles visu jam priklausančiu turtu. Klubas neatsako už savo narių prisiimtus įsipareigojimus, o nariai neatsako už Klubo prievoles.
1.3. Klubas yra ne pelno organizacija, kurios veiklos tikslas nėra pelno siekimas. klubas gauto pelno negali skirstyti savo nariams.
1.4. Klubo buveinės adresas – Labdarių g. 5, Vilnius, Lietuvos Respublika.
1.5. Klubo veiklos trukmė yra neterminuota.
1.6.  Klubas turi savo simboliką – Klubo vėliavą, Klubo emblemą ir Klubo nario korteles, kurių formą ir naudojimo tvarką tvirtina Klubo Valdyba.
2. Klubo tikslai ir veikla
2.1. Klubo tikslai yra:
2.1.1. suburti ir suvienyti bendraminčius vairuotojus ir automobilistus mėgėjus, skatinti keitimąsi informacija, nuolatinį bendravimą elektroninėmis formomis, elektroniniu paštu ir naujienų grupėse;
2.1.2. visapusiškai skatinti ir remti saugų eismą, vairuotojų ir automobilistų kultūrą bei išsilavinimą;
2.1.3. skatinti visuomenės švietimą saugaus eismo ir susijusiais klausimais;
2.1.4. skatinti Klubo narių ir valstybės institucijų, tame tarpe teisėtvarkos institucijų ir kelių policijos bendradarbiavimą;
2.1.5. teikti organizacinę ir techninę pagalbą Klubo nariams;
2.1.6. padėti ugdyti Klubo narių praktinius įgūdžius, populiarinti ir remti autosportą, autoturizmą Lietuvoje ir užsienyje;
2.1.7. organizuoti bendravimą su panašaus pobūdžio klubais ir organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje;
2.1.8. atstovauti Klubo interesus.
2.2. Įgyvendindamas šiuos tikslus, Klubas turi teisę:
2.2.1. rengti paskaitas, seminarus, diskusijas, kursus bei praktinius užsiėmimus eismo saugumo, autosporto, autoturizmo, eismo kultūros, automobilių eksploatavimo, techninės priežiūros, remonto ir pan. temomis;
2.2.2. skleisti ir platinti informaciją apie Klubo veiklą, Klubo rėmėjus, propaguoti klubo tikslus ir uždavinius;
2.2.3. leisti laikraščius, apžvalgas ir kitus informacinius leidinius automobilių ir susijusia tematika;
2.2.4. atlikti tyrimus, analizuoti, kaupti, apdoroti ir teikti informaciją eismo saugumo, autosporto, autoturizmo, eismo kultūros, automobilių eksploatavimo, techninės priežiūros, remonto ir pan. temomis;
2.2.5. remti, plėsti ir organizuoti vairuotojų ir automobilistų tarpusavio ryšius, bendravimą, taip pat tarptautinį bendradarbiavimą;
2.2.6. atstovauti Klubo narius Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės institucijose;
2.2.7. atstovauti Klubo narius kitose automobilistų ir vairuotojų organizacijose ar kitose institucijose;
2.2.8. organizuoti renginius ir akcijas skirtus eismo saugumui, eismo kultūrai, vairavimo įgūdžių, autosportui, automobilio priežiūrai ir pan. ugdyti ir populiarinti;
2.2.9. gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, taip pat asmenų;
2.2.10. pirkti, nuomoti, gauti panaudai ir kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti;
2.2.11. steigti įmones, fondus, asociacijas, būti jų akcininku/dalininku ir kitaip dalyvauti jų veikloje;
2.2.12. vykdyti kitą veiklą, atitinkančią Klubo tikslus;
2.2.13. atlikti kitas funkcijas, kurios neprieštarauja Klubo veiklos principams ir šiems Įstatams.
2.3. Klubo veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją. Klubo padaliniai gali būti steigiami Visuotinio susirinkimo tuo tikslu priimto sprendimo, kuriame turi būti nustatyta padalinio steigimo tvarka, pagrindu.
2.4. Klubas atlieka buhalterinę apskaitą, teikia finansinę-buhalterinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
3. Narystė Klube
3.1. Klubo nariais gali būti asmenys, Lietuvos Respublikos piliečiai, vyresni kaip 18 metų amžiaus, turintys galiojantį vairuotojo pažymėjimą (“Klubo nariai”).
3.2. Visų Klubo narių teisės yra lygios, nepriklausomai nuo to, kokio dydžio stojamąjį ir nario mokestį jie moka ar kokio dydžio paramą jie teikia.
3.3. Asmuo, norintis tapti Klubo nariu, pateikia Klubo Prezidentui prašymą, kuriuo įsipareigoja laikytis šių įstatų, gerbti ir naudoti Klubo simboliką, bei sumoka Klubo Valdybos nustatyto dydžio stojamąjį mokestį. Prašymus svarsto ir naujų narių priėmimo klausimą sprendžia Klubo Prezidentas. Klubo Prezidentui patvirtinus prašymą ir pareiškėjui sumokėjus stojamąjį mokestį, pareiškėjas tampa Klubo nariu.
3.4. Klubo Garbės nariai priimami Klubo Valdybos sprendimu.
3.5. Klube turi būti visų Klubo narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Klubo narys, kuris įsipareigoja neplatinti ir neskelbti informacijos apie kitus Klubo narius, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus.
3.6.     Narystė Klube pasibaigia:
3.6.1.     Klubo nariui pateikus prašymą Klubo prezidentui išbraukti jį iš Klubo narių;
3.6.2.     Klubo Valdybos sprendimu, jeigu nustatoma, kad:
(a) nario mokestis nemokamas daugiau kaip 6 mėnesius iš eilės;
(b) narys užsiima veikla, kuri Klubo Valdybos nuomone yra žalinga ir prieštaraujanti Klubo tikslams;
(c) Klubo narys netenka vairuotojo pažymėjimo ar padaro grubų Kelių eismo taisyklių pažeidimą;
(d) nariui mirus, jį pripažinus neveiksniu ar nuteisus už tyčinį nusikaltimą;
(e) kitais atvejais, kuriuos Klubo Valdyba ar Visuotinis susirinkimas pripažįsta svarbiais.
3.7. Pasibaigus narystei Klube, asmuo privalo su Klubu nedelsiant pilnai atsiskaityti. Klubo nario mokesčiai, kitas Klubui perduotas turtas ir lėšos jam negrąžinami.
4. Klubo valdymo organai
Klubo valdymo organai yra:
(a) Visuotinis narių susirinkimas, toliau vadinamas “Visuotiniu susirinkimu”;
(b) Klubo Valdyba;
(c) Klubo Prezidentas.
5. Visuotinis susirinkimas
5.1. Visuotinis susirinkimas yra aukščiausias Klubo valdymo organas, kuriame turi teisę dalyvauti ir balsuoti tik Klubo tikrieji nariai. Klubo Valdybos kvietimu Visuotiniame susirinkime svečio teisėmis turi teisę dalyvauti ir Garbės nariai.
5.2. Tik Visuotinis susirinkimas turi teisę:
5.2.1. priimti, keisti ir pildyti Klubo įstatus;
5.2.2. rinkti ir atšaukti Klubo Valdybos narius, Prezidentą ir Revizorių;
5.2.3. tvirtinti metinę klubo finansinę atskaitomybę ir Revizoriaus išvadas už praeitus metus;
5.2.4. reorganizuoti ar likviduoti Klubą;
5.2.5. steigti Klubui priklausančias įmones, visuomenės informavimo priemones;
5.2.6. nustatyti Klubo turto valdymo, naudojimo bei disponavimo juo sąlygas;
5.2.7. tvirtinti Klubo biudžetą;
5.2.8. spręsti kitus Klubo veiklos klausimus.
5.3. Eilinį metinį Visuotinį susirinkimą šaukia Prezidentas, kasmet, per 5 mėnesius nuo kalendorinių metų pabaigos, išsiunčiant pranešimus Klubo nariams ne vėliau kaip prieš 21 dieną iki Visuotinio susirinkimo pradžios. Pranešime apie Visuotinio susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:
5.3.1. Visuotinio susirinkimo data ir vieta;
5.3.2. Visuotinio susirinkimo darbotvarkės projektas.
5.4. Eiliniame metiniame Visuotiniame susirinkime privalomai sprendžiami šie klausimai:
5.4.1. praėjusių metų Klubo veiklos rezultatų ataskaita, paruošta Prezidento;
5.4.2. Klubo finansinės ataskaitos ir Revizoriaus išvados už praėjusius metus.
5.5. Neeilinis visuotinis susirinkimas gali būti šaukiamas Prezidento, Klubo valdybos iniciatyva arba jeigu to raštu reikalauja ne mažiau kaip 1/2 visų Klubo narių. Šiuo atveju Pranešimai dėl Visuotinio susirinkimo sušaukimo turi būti išsiųsti ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo tokio prašymo gavimo datos.
5.6. Prezidentas išsiunčia pranešimus dėl neeilinio Visuotinio susirinkimo Klubo nariams ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų iki Visuotinio susirinkimo pradžios.
5.7. Visuotinis susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/3 visų Klubo narių. Tuo atveju, kai į Visuotinį susirinkimą nesusirenka reikalingas skaičius Klubo narių, ne vėliau kaip per mėnesį turi būti šaukiamas pakartotinis Visuotinis susirinkimas, kuris laikomas teisėtu, nepriklausomai nuo jame dalyvaujančių klubo narių skaičiaus.
5.8. Kiekvienas Klubo narys turi vieną balsą Visuotiniame susirinkime. Visuotiniame susirinkime klausimai sprendžiami paprasta balsų dauguma, išskyrus klausimus dėl įstatų pakeitimo ir papildymo bei Klubo reorganizavimo ar likvidavimo, kuriems reikalinga 2/3 dalyvaujančių Klubo narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Prezidento balsas.
5.9. Visuotiniame susirinkime rašomas protokolas, kurį pasirašo Visuotinio susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Susirinkimo dalyviai registruojami pasirašytinai. Susirinkimo dalyvių registravimo sąrašą pasirašo Visuotinio susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.
6. Klubo Valdyba ir Prezidentas
6.1. Klubo Valdybą sudaro 6 nariai ir Klubo Prezidentas, kuris automatiškai tampa Klubo Valdybos nariu.
6.2. Klubo Valdybos nariai renkami Visuotiniame susirinkime 2 metų kadencijai iš Klubo narių tarpo. Klubo Valdybos nario kadencijų skaičius neribotas.
6.3. Kandidatas į Klubo Valdybos narius turi būti iškeltas bent trijų Klubo narių siūlymu. Naujos kandidatūros į Klubo Valdybą klausimas išsprendžiamas artimiausiame Visuotiniame susirinkime.
6.4. Klubo Valdyba yra kolegialus organas, kurio veiklai vadovauja Prezidentas. Klubo Valdyba organizuoja ir vykdo Klubo veiklą bei kitas jai pavestas funkcijas, turi teisę, įskaitant, bet neapsiribojant:
6.4.1. panaudoti Klubo lėšas, disponuoti Klubo turtu;
6.4.2. pateikti paraiškas subsidijoms, paramai, labdarai ir jas gauti, vesti klubo darbo ataskaitas;
6.4.3. įdarbinti ir mokėti atlyginimus techniniams darbuotojams ir Klubo finansininkui;
6.4.4. priimti kitus sprendimus ar veiksmus, kuriuos jis mano esant būtinus, įgyvendinant Klubo tikslus;
6.4.5. tvirtinti Klubo nario stojamojo bei einamųjų mokesčių dydžius bei mokėjimo tvarką;
6.4.6. priimti sprendimus dėl pašalinimo iš Klubo narių tarpo.
6.5. Klubo Valdybos posėdžių šaukimo iniciatyvos teisę turi Prezidentas, taip pat ne mažiau kaip du Klubo valdybos nariai.
6.6. Klubo Valdybos posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė narių, o priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsavo daugiau kaip pusė dalyvaujančių Klubo Valdybos narių. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Prezidento balsas. Klubo Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai sprendžiami jo personalinės veiklos Klube klausimai.
6.7. Kiekvienas Klubo Valdybos narys savo funkcijas atlieka iki vietoje jo bus paskirtas ar išrinktas ir pradės veiklą kitas Klubo valdybos narys.
6.8. Klubo veiklai vadovauja Prezidentas, renkamas Visuotinio susirinkimo slaptu balsavimu 2 metų kadencijai. Tas pats asmuo negali būti Prezidentu daugiau kaip 2 kadencijas iš eilės.
6.9. Prezidentas pirmininkauja Visuotinio susirinkimo ir Klubo Valdybos posėdžiams, atstovauja Klubą ryšiuose su kitais fiziniais, juridiniais asmenimis bei valstybe ar visuomeninėmis institucijomis, priima į darbą techninius darbuotojus, sudaro sandorius Klubo vardu, atidaro ir uždaro Klubo sąskaitas Lietuvos Respublikos banko institucijose, rūpinasi Klubo įvaizdžiu ir einamaisiais veiklos klausimais.
7. Klubo lėšos ir turtas
7.1. Klubui nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės, įrenginiai, vertybiniai popieriai, leidyklos, spaustuvės, socialiniai ir labdaros objektai bei kitas šiuose Įstatuose numatytai veiklai reikalingas turtas, kuris gali būti įgytas iš šiuose Įstatuose nustatytų šaltinių lėšų, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu.
7.2. Klubo lėšas sudaro:
7.2.1. Klubo narių stojamieji bei einamieji mokesčiai;
7.2.2. fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos ir parama;
7.2.3. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių ir kitų organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos ir parama;
7.2.4. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas; skolinto kapitalo lėšos;
7.2.5. kiti teisėti pajamų šaltiniai.
7.3. Klubo turtas ir lėšos turi būti naudojamos Įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomos Klubo nariams.
8. Klubo finansinės veiklos kontrolė
8.1. Visuotinis susirinkimas iš Klubo narių renka Revizorių vieneriems metams, siekiant patikrinti, ar Klubo lėšos panaudojamos ir apskaitomos tinkamai. Savo ataskaitą apie tai Revizorius pateikia metiniam Visuotiniam susirinkimui.
8.2. Revizoriumi negali būti renkamas Klubo Prezidentas ar Klubo Valdybos narys.
8.3. Revizorius privalo:
8.3.1. tikrinti Klubo metinę finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus;
8.3.2. Visuotinio susirinkimo ar Prezidento pavedimu atlikti Klubo finansinius buhalterinius patikrinimus;
8.3.3. artimiausiame Visuotiniame susirinkime pranešti apie patikrinimų metu nustatytus pažeidimus;
8.3.4. pateikti Visuotiniame susirinkime Klubo finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą.
9. Klubo Įstatų registravimas, pakeitimas bei papildymas
9.1. Klubo Įstatai registruojami Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijoje.
9.2. Šie Įstatai gali būti pakeisti ar papildyti Visuotinio susirinkimo nutarimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių Klubo narių balsų dauguma. Įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų įregistravimo dienos.
10. Klubo veiklos pasibaigimo ir turto sunaudojimo tvarka
10.1. Klubo veikla gali pasibaigti Visuotinio susirinkimo nutarimu likviduoti ar reorganizuoti Klubą, priimtu ne mažiau kaip 2/3 Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių Klubo narių balsų dauguma, arba Lietuvos Respublikos teismui priėmus sprendimą nutraukti klubo veiklą.
10.2. Visus klausimus, susijusius su Klubo veiklos pasibaigimu, sprendžia Visuotinio susirinkimo paskirtas likvidatorius ar už Klubo reorganizavimą atsakingas organas.
10.3. Pasibaigus Klubo veiklai, likęs turtas ir lėšos, patenkinus visų likviduojamo Klubo kreditorių reikalavimus, atsiskaičius su asmenimis, dirbusiais pagal darbo sutartis, Visuotinio susirinkimo sprendimu perduodamos kitai ar kitoms visuomeninėms organizacijoms, kurių tikslai artimi likviduojamos Klubo Įstatuose deklaruotiems tikslams, o jei tokių organizacijų nėra, – kitoms visuomeninėms organizacijoms arba labdaros organizacijoms bei labdaros ir paramos fondams.

Šie Įstatai priimti 2000 m. gruodžio 9 d. Klubo steigiamajame susirinkime.

Klubo Prezidentas

Pepper Pizza autosam

www.pepperpizza.lt picerija Kaune, Autos klubo nariams suteiks 20%. nuolaidą atėjus į picerija su ...

Autos Maikonai

@utos GM 2012

Mieli @utos'ai - šių metų GM vyks 2012.12.11 (antradienį). Renkamės Vilniuje prie Siemens ...

Autos klubas

Naujas tinklapis!

Sveiki autosai! Štai po ilgos pertraukos pagaliau atnaujintas klubo tinklapis, kurį kartu su ...